Interne vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen basisschool de Touwladder

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden af en toe fouten gemaakt. Op onze school is dat niet anders. Zit je iets dwars, heb je een probleem of klacht? Je kunt ergens terecht! 

Klachten

We hebben een procedure voor klachten en onvrede. De procedure bestaat uit de volgende stappen:

·        Overleg eerst met de direct betrokkene, vaak de groepsleerkracht van uw kind. De meeste zaken worden dan vaak al naar tevredenheid opgelost. Mocht dit niet zo zijn, dan volgt de volgende stap:

·        Overleg met directie en/of intern begeleider. Bij onvoldoende resultaat volgt:

·        Overleg met de interne vertrouwenspersonen, juf Peggy en/of juf Kaylee. Bij onvoldoende resultaat volgt:

·        Inschakeling externe vertrouwenspersoon (werkzaam bij de GGD). Dan nog onvoldoende resultaat? Dan volgt:

·        Indiening van de klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie KOMM, zie hiervoor de klachtenregeling op onze website.

Als leerling of ouder kun je ook altijd rechtstreeks naar de interne vertrouwenspersoon met een zorg of probleem. De interne vertrouwenspersoon zal dan samen met jou/jullie bespreken welke weg je het beste kunt volgen.

Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon

Bij klachten, zorgen of problemen komen soms de interne vertrouwenspersoon en/of de externe vertrouwenspersoon in beeld. Zij zijn beide belangrijk, maar hebben een verschillende taak. De interne vertrouwenspersoon is iemand op school. Hij of zij is dichtbij, snel te bereiken en gemakkelijk aanspreekbaar. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk: iemand van buiten de school én buiten het schoolbestuur. Hij of zij staat meer op afstand en is objectiever.De interne vertrouwenspersoon kan advies vragen aan de externe vertrouwenspersoon. Bijvoorbeeld over hoe zaken het beste aangepakt kunnen worden en wat de juiste procedure is in bepaalde situaties. De contacten de vertrouwenspersonen zijn in principe strikt vertrouwelijk, behalve als de situatie om anders handelen vraagt. 

Wat doet de interne vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is binnen de school een aanspreekpunt voor zowel leerlingen als voor ouders en leerkrachten. De vertrouwenspersoon heeft verschillende taken:

·        Hoort het probleem aan en geeft advies.

·        Verwijst eventueel naar de externe vertrouwenspersoon.

·        Neemt in overleg contact op met ouders, directie of andere direct betrokkenen.

·        Kan advies vragen bij externe instanties, zoals Veilig Thuis, GGD/jeugdarts of het Zorg Advies Team (ZAT).

·        Bemiddelt, behalve in het geval van seksuele intimidatie. Bij seksuele intimidatie wordt direct doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon.

·        Neemt initiatieven voor preventie.

·        Bemiddelt en zoekt naar oplossingen.

·        Geeft voorlichting en doet beleidsaanbevelingen.

·        Helpt ook (bijvoorbeeld met doorverwijzing) zonder de inhoud van de klacht te kennen.

De interne vertrouwenspersonen van onze school zijn Peggy Doreleijers en Kaylee Bouleij. Ouders, leerlingen en collega’s kunnen met eerdergenoemde personen contact opnemen via p.doreleijers@cadansprimair.nl of k.bouleij@cadansprimair.nl. Uiteraard kun je ook naar school bellen of binnenlopen. Peggy is op school aanwezig van maandag t/m vrijdag en Kaylee van dinsdag t/m vrijdag.   

Wat doet de externe vertrouwenspersoon?

De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en wordt door het bestuur benoemd. Als het probleem op school en binnen het bestuur intern niet kan worden opgelost, dan is er een rol voor de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

·        Ondersteunt en begeleidt.

·        Voert gesprekken met betrokkenen.

·        Verwijst zo nodig naar hulpverlenende instanties.

·        Biedt ondersteuning bij het indienen van een klacht naar de onafhankelijke vertrouwenscommissie (KOMM: www.komm.nl).

·        Bemiddelt eventueel tussen klager en aangeklaagde.

·        Geeft voorlichting en doet beleidsaanbevelingen.

De externe vertrouwenspersoon van de stichting Cadans Primair is werkzaam bij de GGD. De contactgegevens zijn:

externe.vertrouwenspersoon@ggdhvb.nl

088-3686759