Passend Onderwijs

Passend onderwijs
Er is per 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingegaan die er op gericht is om alle leerlingen zoveel mogelijk thuisnabij te ondersteunen. In de praktijk verandert er met Passend Onderwijs voor de meeste kinderen niet veel, omdat zij het basisonderwijs probleemloos en met goede resultaten doorlopen.Wat er vooral verandert, is dat ondersteuning in het onderwijs aan leerlingen flexibeler zal worden georganiseerd én beter afgestemd op de jeugdzorg. School en ouders kijken samen naar wat het kind nodig heeft en de juiste expertise wordt snel en effectief ingezet.

Wat betekent dit voor de zorg voor onze leerlingen?
Alle betrokkenen: ouders, leerkrachten en/ of Intern Begeleider (IB-er) kunnen zorgbehoefte(n) bij een leerling signaleren en melden bij de eigen leerkracht. Op verzoek of op eigen initiatief zal onze IB-er Peggy een gesprek met leerkracht en/of ouders houden. Afhankelijk van de zorgbehoefte zal de IB-er kort intern onderzoek uitvoeren, bv. invullen signaleringslijst, observatie, kort intern diagnostisch onderzoek.Doel is om helder te krijgen wat het probleem is. Soms zijn er externe deskundigen nodig om het probleem duidelijk te krijgen. Aan ouders wordt hiervoor altijd toestemming gevraagd. Daarna worden alle acties in een plan van aanpak aan de ouders voorgelegd en toegelicht. Als de ouders hiervoor toestemming geven worden de (diverse) acties uitgevoerd en geëvalueerd.